Gizlilik ve Güvenlik

GİZLİLİK ve GÜVENLİK

Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Tic. San. A.Ş. ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Firmamız web adresinde (www.scalakitapci.com/kvkk adresine gitmek için tıklayınız.) aşağıda belirtilen hususlar uygulamaktadır.

 • Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Tic. San. A.Ş. üretim, satış, pazarlama ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, Genel Müdürlük, fabrikalar, bayiler gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.
 • Kişisel veriler Firmamız tarafından; üretim, satış, pazarlama ve yönetim faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülmesi, yasal ve idari yükümlülükler kapsamında Firma’nın yürütmekle sorumlu olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, veri sahibinin mevzuattaki veya Firma bünyesince kabul gören kural ve politikalardaki değişiklikler hususunda aydınlatılması, meşru menfaatlerin korunması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile birlikte, anket ve oylamalar ile veri sahiplerinin görüşünün alınması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, Firma’ya ait veya Firma tarafından kullanılan elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması, Firma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıyla işlenmektedir.
 • Firmamız web sitesi üzerinden, iletişim formunun (ürün ve hizmet ile ilgili yorum ve sorulara ilişkin) doldurulmasına yönelik müşteri bilgileri alınmakta olup iş başvurularının gerçekleştirilmesine yönelik ise aday çalışan bilgileri alınmaktadır. 
 • Firmamız, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Firma, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.
 • Firma web sitesi üzerinden iletişim formu veya işe alım işlemlerinde kullanılmak üzere talep edilen müşterilere ve aday çalışanlara ait her türlü kişisel bilgi, müşteri/aday çalışan onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca müşteri/aday çalışan bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda müşteri bilgileri paylaşılabilecektir.
 • Müşterilerimizin/aday çalışanlarımızın web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Müşterilerimizin/aday çalışanlarımızın kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Firmamız sistem ve internet alt yapısı güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.
 • Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK’nın 7. maddesi uyarınca Firmamız tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
 • Firmamız, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların Firmanın gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Firmamız, sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır. Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Tic. San. A.Ş.’nin talimatları doğrultusunda, Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Tic. San. A.Ş. ile akdedilmiş sözleşme çerçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.
 • Firmamız web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği Firmamız sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan Firmamız sorumluluk üstlenemez.
 • Firmamız web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım San. Tic. A.Ş. ’ye aittir. Firmamız web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Firmamızda saklıdır.
 • KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri Firma üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Firma tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepler, KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu başvuru esnasında doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Tic. San. A.Ş. Genel Müdürlüğüne bizzat başvuru yaparak Alemdar mahallesi Alayköşkü Cad. Zeynep Sultan Cami Sok. No:4 Güldere Han Fatih/İstanbul/Türkiye adresine kimlik tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edilerek, noter kanalıyla söz konusu adrese gönderilerek veya netanakis@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir.

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Firma ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

Firmamız web sitesine müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Firmamız bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.